نظام مدیریت یکپارچه

نظام مدیریت یکپارچه ایستا فولادنوین سپنتا


سیستم مدیریت یکپارچه یا Integrated Management System یا به اختصار(IMS) ، الگوي ساماندهي فرآيندها و اطلاعات يك سازمان را در قالب يك ساختار يكپارچه و كامل در می آورد، تا فرآیند مدیریت و اجرای عملیات های سازمانی را ساده تر سازد. استقرار اين الگو سازمان را همانند يك موجوديت صلب در برابر هدفي واحد شكل خواهد داد.
سیستم های مدیریت کیفیت (QMS)، مدیریت محیط زیست (EMS) و مدیریت ایمنی (OHS) بصورت یک سیستم واحد درآمده و در قالب مدیریت سیستم یکپارچه یا همان IMS مدیریت می شوند.
از سال 1399 شركت ایستا فولاد نوین سپنتا براي استقرار سيستم يكپارچه مديريتي پروژه اي تعريف نمود و در حال حاضر با استقرار بخش عمده اي از زير ساخت اصلي اين سيستم ، كليه فرآيندها و زير ساختهاي شركت به منظور حصول به هدفي واحد سازماندهي گرديده اند كه اين هدف " توسعه كارآمدي گروه ایستا فولاد نوین سپنتا " مي باشد.
سيستم يكپارچه مديريت شركت براي مديريت اين شركت ساختار واحدي كه بصورت موثر و كارآمد برنامه ها و پروژه ها را انجام داده و به اهداف برساند فراهم نموده است. از مديريت نيازمنديهاي كارفرمايان تا پايش فعاليتهاي رقبا ، از بكار گيري تجارب قبلي تا كاهش ريسكها و توسعه حداكثري منابع به عنوان توابع هدف در اين سيستم يكپارچه به مديريت شركت ایستا فولاد نوین سپنتا به منظور حصول به اهداف آن كمك شاياني خواهد نمود.
Call Now Button