خط مشی سیستم مدیریت کیفیت


خط مشی سیستم مدیریت کیفیت

شرکت ایستا فولاد نوین سپنتا بعنوان یکی ازسازمانهای معتبر درزمینه ی ساخت و ساز عمرانی باایجاد تفکر فرایندگرا درکلیه سطوح سازمان درجهت برآورده ساختن الزامات قانونی و رعایت اصول فنی و کیفی و همچنین سر لوحه قرار دادن مشتری مداری ازطریق تامین خواسته ها ورضایت و اعتماد مشتریان , خودرا متعهد اصول زیر میداند .
1- رعایت استانداردهای ملی و بین المللی و تلاش درجهت افزایش رضایت مشتریان
2- توسعه منابع انسانی ازطریق بکارگیری نیروی متخصص آموزش دیده و اثربخش علی الخصوص درحوزه های اجرایی
3- فراهم نمودن محیط کار مناسب و صمیمی و ایجاد مشارکت بین همکاران درتصمیم گیری های سازمانی
4-گسترش استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده بهینه ازتجهیزات موجود
5- بهبود مداوم سطح کیفی انجام کار جهت دسترسی به بازار های جدید و بزرگتر
6- فراهم نمودن شرایط همکاری و مشارکت باشرکت های صاحب نام درمنطقه و جهان
بمنظور دستیابی به اصول بالااین شرکت سیستم مدیریت کیفیت رامنطبق باالگوی استاندارد ISO9001:2015 درکلیه سطوح به اجرا درآورده وبطور مداوم خودرانسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی سیستم متعهد میداند همچنین سازمان درابتدای هرسال نسبت به تعیین اهداف کیفی درراستای این خط مشی اقدام نموده و بابازنگری ازطریق پایش و اندازه گیری و تحلیل، میزان تحقق اهداف کیفی رابررسی میکند.
اینجانب بااعتقاد کامل و عزمی راسخ ازاین سیستم پشتیبانی نموده وازهمه همکاران انتظار دارم ضمن درک صحیح آن درجهت برآورده ساختن خواسته های استاندارد و شکل گیری سیستم مدیریت کیفیت تلاش نمایند . جهت پیشبرداین سیستم و بمنظور حصول اطمینان ازکارایی و اثربخشی آن به نماینده مدیریت درامور کیفیت اختیارات لازم تفویض شده است.

Call Now Button