اهداف

اهداف شرکت ایستا فولاد نوین سپنتا

● ارتقاع سطح کیفیت خدمات فنی و مهندسی
● اجرای کلیه قوانین و مقررات و نیز نیازمندی ها ی الزامات سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست
● ارتقاء سطح ایمنی پروژه ها از طریق کاهش ریسک خطرات ناشی از فعالیت ها
● پیروی از برنامه زمان بندی پروژه و کنترل و پایش و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن.
● حفظ سلامت روحی و جسمی کارکنان از طریق شناسایی ، ارزیابی ، پایش و هدف گذاری مخاطرات شغلی در جهت کاهش ریسک
● آموزش منابع انسانی و ترویج فرهنگ مشارکت همگانی
Call Now Button