چشم انداز

هدف گذاری مدیریتی گروه ایستا فولاد سپنتا تا سال 1420هجری شمسی بر پایه دستیابی به اصول مهم و اساسی ذیل شکل گرفته است:

الف: پیاده سازی سیستم مهندسی و مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای جهانی
ب: اجرای پروژه های ملی و حصول رضایت کارفرمایان به جهت رعایت معیارهای فنی و پایبندی به برنامه زمانبندی طرح ها
ج: دستیابی به جایگاهی در میان پیمانکاران طرح و ساخت برتر کشور
د: توسعه هولدینگ جهت تامین زنجیره ارزش کارفرمایان و تبدیل آن به یکی از بزرگترین و معتبرترین گروههای ساختمانی در بخش خصوصی
ه: توسعه گستره جغرافیایی فعالیت هولدینگ در سطح بین المللی
Call Now Button