ماموریت

بیانیه ماموریت سازمان

شرکت ایستا فولاد نوین سپنتا
✓ انجام مهندسی و ساخت با بهره گیری از ابزار و فن آوریهای صنعتی سازی روز
✓ گسترش نوآوری و آفرینندگی در سازمان
✓ ارج نهادن به درست کاری، پاسخگويي و وفاداری کارکنان همراه با پرورش نیروی کاری چیره دست و توانا
✓ سود آوری برای سرمایه گذاران، پیمانکاران، فروشندگان، سازندگان و دیگر همکاران خود
✓ افزایش بهره وری و پویایی
✓ برپا کردن پیوندی ماندگار با کارفرمایان و خریداران از راه ارایه برترین كارها و فرآورده ها
✓ پایبندی به انجام بهبود پیوسته در فرآیندهای سازمان
Call Now Button